Защита на личните данни - travel studio

София, ул. Денкоглу 17, +359 2 / 950 62 23, +359 878 686 535 , +359 889 680 867, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Защита на личните данни

Политика за поверителност/защита на личните данни

 

От 25 май 2018 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. Травел Студио ООД  въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

Травел Студио ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

Травел Студио ООД  в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

 Травел Студио ООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;

- информацията е необходима на трети лица за изпълнението на туристическа услуга, резервация, към клиента от страна на Травел Студио ООД – напр. авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Травел Студио ООД е фирма, която държи на сигурността и правомерното използване на лични данни, Предоставяме информация за настоящата политика с цел  да информираме потребителите си за това как и защо обработваме личните данни и информация.

Лични данни са всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

I. Видове лични данни, предмет на тази политика:

1. Основни данни

- Три имена;

- Адрес;

- Телефон за връзка;

- Възраст.

 2. Данни, които се предоставят при сключването на договор

Лични данни, които потребителите е нужно да предоставят Травел Студио ООД, за сключване на договор. Предоставянето на тези данни е доброволно, и по желание

Такива данни са:

- Имена на потребителя;

- Единен граждански номер (за български граждани);- предоставя се по желание на потребителя

- Личен номер (за чуждестранни лица); предоставя се по желание на потребителя

- Адрес; предоставя се по желание на потребителя

-  Данни от документ за самоличност./ предоставя се по желание на потребителя

 

3. Данни за договорите

Това са данни за предмета, условията и срока на договорите, които Травел Студио ООД сключва с потребителите./ по желание на потребителя

Такива данни са:

- дата на сключване на договора

- Начална дата на тръгване и продължителност

-Категория  хотел/и по екскурзията

- Вид транспорт

-База на хранене

-медицински застраховки

- Обща сума на туристическия пакет/ или индивидуална резервация

- Права и задължения на страните;

 

4. Данни за плащанията

-Дата на плащането;

-Размер на плащането;

-Начин на плащането (в брой, с банков превод,

- Информация за номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация.

6. Данни за комуникация с потребителите

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Травел Студио ООД и неговите потребители под формата на запитвания, молби или рекламации на потребителите, при обаждания или
съобщения, свързани с ползваните услуги (в това число съобщения, съдържащи информация за отпътуване).

 Такива данни са:

-Информация за контакт с потребителя (телефонен номер, адрес на електронна поща, адрес или др.);

- Вид на комуникацията – писмено запитване, заявление, писмо, запитване през онлайн форма,

електронна поща, телефонно обаждане или  текстово съобщение (sms);

Дата на изпращане или получаване на комуникацията;

Информация, която съответната комуникация съдържа.

 7. Автоматично генерирани данни при посещение на интернет страница на Травел Студио ООД

При посещение на интернет страници на Травел Студио ООД автоматично се

събират определени данни за посетителя и устройството му.

Такива данни са:

 IP адрес;

 час и дата на посещение на интернет страницата;

 устройството, което се използва, вкл. операционната му система;

 приложение, което се използва за достъпване на страницата;

 II. Принципи на обработка на личните данни

Травел Студио ООД обработва лични данни добросъвестно, по прозрачен начин, за конкретни, указани и законни цели.

Травел Студио ООД съобщава на потребителите какви лични данни обработва, защо

се налага обработката им и как ги обработва. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода,

необходим за постигане на гореспоменатите цели,

Травел Студио ООД зачита правата на потребителите, по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни, правото на изтриване на лични данни и др.

Травел Студио ООД предприема необходимите технически и организационни мерки,
 за да осигури сигурността на обработваните лични данни и да ги защити от случайно или незаконно унищожаване, от случайна загуба, неправомерен достъп, от изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

III. Начин на събиране на лични данни на потребителите
Травел Студио ООД  събира лични данни директно от потребителите в следните случаи:
- В преддоговорни отношения с тях – когато потребител изрази желание да сключи договор с Травел Студио ООД за туристическа или друга услуга;

- При сключването на договор за туристическа услуга с Травел Студио ООД

-При или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор, сключен между Травел Студио ООД и потребителите.

2. Травел Студио ООД събира лични данни за потребителите от трети лица в следните случаи:

-При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туристическа агенция, сключила договор с Травел Студио ООД (договор за туристическа агентска дейност);

- При записване на клиент (сключване на договор за организирано пътуване) чрез туроператор, сключил договор с Травел Студио ООД;

3. Данни, които се генерират и събират автоматично  
При посещение на интернет сайтове на Травел Студио ООД автоматично се събира определена информация, която включва IP адрес, час и дата на използване на интернет страницата, устройството, което се използва както и информация за операционната му система, използвано приложение за достъпване на страницата

IV. Какви лични данни на потребителите обработва Травел Студио ООД

Травел Студио ООД предоставя основно туристически услуги и в този смисъл дейността на фирмата е еднотипна. В предвид на този факт Травел Студио ООД обработва едни и същи лични данни за всичките си потребители.
Травел Студио ООД  обработва следните категории лични данни на своите потребители:

- основни данни;

- данни, които се предоставят при сключването на договор;

- данни за задълженията;

-данни за плащанията; -данни за комуникация с потребителите.

V. Как Травел Студио ООД обработва лични данни на потребителите

1. Обработка на данни, необходима за изготвянето на предложения и за сключването на договори
За да бъде сключен договор с Травел Студио ООД и съответно да бъде предоставена туристическа услуга, е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни позволява да бъде идентифициран съответният потребител като страна по договора и като титуляр на правата и задълженията по него.
Име, фамилия - част от минималното съдържание за резервация, както и на договорите, за организирано пътуване, съобразно изискванията на Закона за туризма
- допълнително адрес и данни от личния документ на потребителя - по желание или при необходимост/ напр за издаване на самолетни билети, застраховки, визи и др .

2. Обработка на данни, необходима за изпълнението на сключени договори Травел Студио ООД обработва лични данни на потребителите, за да може да изпълни сключените с тях договори. .

2.1. Травел Студио ООД обработва лични данни на потребителите, за да гарантира, че предоставяните услуги съответстват на договорните условия. Посредством тази обработка Травел Студио ООД идентифицира потребителя като титуляр по договора

 2.2. Травел Студио ООД обработва лични данни на потребителите, за да може да им предостави договорените услуги. За да предостави туристически услуги Травел Студио ООД обработва основни данни на потребителите и при необходимост данни от документ за самоличност.

2.3. Травел Студио ООД обработва лични данни за целите на разплащанията във връзка с предоставяне на туристически услуги.

Когато потребител извърши плащане по договор с Травел Студио ООД, обработваме неговите/нейните основни данни, данни за договорите, данни за задълженията и данни за плащанията.

2.4. Травел Студио ООД обработва лични данни на потребителите за цели на разплащания с партньори. За да е възможно потребителите на Травел Студио ООД да сключват договори, да заплащат за услуги, да подават заявки и да бъдат обслужвани в офисите на партньори на Травел Студио ООД (туристически агенции и туроператори,),

2.5. Травел Студио ООД обработва лични данни на потребителите, за да изпълнява техни заявки за туристически услуги.
При изпълнение на заявки от потребител, Травел Студио ООД обработва неговите/нейните основни данни, данни за договора/ите както и данни за задължения и/или плащания.

2.6. Травел Студио ООД обработва лични данни на потребителите за целите на обслужването на клиенти с цел да предостави качествено и бързо обслужване, в това число, но не само, при обработка на потребителски предложения, заявления, молби, запитвания и жалби. Видът и обемът на личните данни, които се обработват в тези случаи, зависят от естеството и съдържанието на предложението, заявлението, молбата, запитването или жалбата.

2.7. Травел Студио ООД обработва лични данни на потребители, когато е необходимо, за да упражнява правата си по сключени с тях договори.

2.8. Травел Студио ООД обработва лични данни на потребители, когато е необходимо за събиране на неплатени суми по сключени договори.

3. Обработка на данни при изпълнение на нормативни задължения В определени случаи приложимото законодателство изисква от Травел Студио ООД да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и за определен срок.

4. Обработка на данни, необходими за защита на законни интереси на Травел Студио ООД

4.1. Травел Студио ООД обработва лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове

VI. Категории лица, на които се разкриват личните данни на потребителите

1. Партньори на Травел Студио ООД – за да може да предостави определени услуги на своите потребители, Травел Студио ООД  сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставянето на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите. Такива партньори са авио превозвачи, застрахователни компании, други туроператори и туристически агенции и др.

2. Банки и платежни институции – във връзка с обслужването на плащания на потребителите на Травел Студио ООД , извършени по банков път или чрез друга платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Травел Студио ООД и съответната банка или платежна институция.

3. Пощенски и куриерски оператори във връзка с изпращане на пратки, които съдържат договори или други документи и материали, предназначени за потребителя

4.  Консултантски дружества

VII. Обработка на лични данни извън територията на България и извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО).

В определени случаи е необходимо определени данни да бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО (напр. за да бъде предоставена услуга хотелско настаняване извън ЕС/ЕИО), при спазване на изискванията на приложимото законодателство. Травел Студио ООД  изпраща лични данни извън ЕС/ЕИО само ако това е необходимо, за да бъде изпълнен договор със съответния потребител, резервирал туристическа услуга извън пределите на ЕС  и  ЕИО.

VIII. Период на съхранение на личните данни на потребителите

Травел Студио ООД  съхранява личните данни на потребителите толкова, колко е необходимо за постигане на целите, предмет на тази политика. Травел Студио ООД  не изтрива лични данни преди изтичане на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, ако няма постъпили претенции и рекламации същите се анонимизират или се изтриват/унищожават.

Сигурност

Травел Студио ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Право на информация

1. При поискване Травел Студио ООД ще ви съобщи в законно установения срок, дали при нас са съхранени ваши лични данни и какви са те.

 2. Право на корекция – в случай че обработваните от Травел Студио ООД лични данни на лицето са неточни или неактуални, то има право да изиска от Травел Студио ООД да ги коригира. Ако въпреки нашите усилия за осигуряване на вярност и актуалност на данните е записана погрешна информация, ние ще я коригираме по ваше искане.

3. Право на изтриване – физическите лица имат право да поискат от от Травел Студио ООД да изтрие личните им данни в следните случаи:
личните данни вече не са необходими за целите, за които са събирани и обработвани;
личните данни трябва да бъдат изтрити от Травел Студио ООД с оглед на спазването на действащото законодателство.

 


 

Общи условия 

 

back to top